Technický dozor investora

Technický dozor investora

technicky-dozor-investora

Naše služby

oboznámenie stavebníka so všetkými podkladmi k stavbe

vyhotovenie zápisu a prevzatí a odovzdaní staveniska

dohliadanie na kvalitu prác podľa všeobecne záväzných predpisov a zmluvy o dielo

kontrola a odstránenie chýb a nedorobkov diela

odsúhlasovanie rozsahu prác, zmien diela a naviac prác

Máte záujem o tieto služby?