Investičná príprava územia

Investičná príprava územia

investicna-priprava-uzemia2

Naše služby

zabezpečujeme súlad budúcej výstavby s územnoplánovacou dokumentáciou mesta (obce, zóny) formou zmien a doplnkov k územnému plánu

predprojektová príprava územia, polohopisné a výškopisné zamerania územia

spracovávame urbanistické štúdie zóny a návrhy usporiadania a využitia územia

predprojektová príprava územia, polohopisné a výškopisné zamerania územia

zmluvne zabezpečujeme majetkové práva a výkup pozemkov v záujmovom území, vyhotovujeme zmluvy o vecných bremenách na inžinierske siete, komunikácie a zabezpečenie práv prechodu a prejazdu

Máte záujem o tieto služby?